Veelgestelde vragen

Hier vindt u veelgestelde vragen over het initiatief 'Zonnepark de Schorf' en over zonne-energie in het algemeen. Mist u een vraag? Stel deze dan via info@zonneparkdeschorf.nl en wij proberen deze hier te beantwoorden

Over Zonnepark De Schorf

Daar kunt u hier meer over lezen.

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De grootte van een zonnepark kan variëren: van één tot meer dan honderd hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een ‘tafel’ (stellage) en worden, omwille van de hoogste zonopbrengst, vaak op het zuiden georiënteerd. Daarnaast komen er steeds meer zogeheten oost-west-opstellingen waarbij de zonnepanelen meer gericht worden op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert vervolgens deze écht groene stroom aan particulieren en bedrijven.

Het idee is om een zonnepark te realiseren aan de Schorfwerg en Koelenweg ten zuidwesten van Beringe. Op onderstaande afbeelding is de locatie weergeven. 


 

Ja, er zijn visualisaties van het zonnepark. De visualisaties zijn gemaakt met behulp van het programma Solarplanner. Dit programma is ook gebruikt om visualisaties te tonen op de inloopbijeenkomst van 13 maart. 

Een zonnepark van circa 28 hectare zal vanwege de omvang zichtbaar zijn in de omgeving. Een duidelijk verschil met bijvoorbeeld windmolens is wel dat het zonnepark veel minder hoog wordt. De zonnepanelen komen naar verwachting maximaal twee meter boven het maaiveld uit. Om inzichtelijk te maken hoe het eruit kan zien, hebben we visualisaties gemaakt. Klik op deze link om deze visualisaties te bekijken.  


Handleiding voor het bekijken van de visualisaties:

1. Klik in het beginscherm op ‘Kaart’.

2. U ziet dan de zes locaties van waar u de visualisaties kunt bekijken: 

- Vreedepeelweg
- Schorfweg
- Beringe West 
- Koelenweg
- Heibloemseweg
- tot slot nog een overzicht van bovenaf

3. Klik op één van de locaties naar keuze om de visualisaties te bekijken.

4. Links onderin beeld ziet u de verschillende opties:

- Klik op ‘Huidige situatie’ om het gebied te zien zonder zonnepark.
- Klik op ‘Toekomstige situatie’ om visualisaties van het zonnepark te zien.

5. Links bovenin beeld kunt u op ‘Kaart’ klikken om terug te gaan naar het overzicht en één van de andere gezichtspunten zoals genoemd bij 2. te bekijken.

 

Als u een visualisatie bekijkt, kunt u het beeld ook bijdraaien en inzoomen met behulp van de muis op uw computer.

Ja, het is mogelijk om het zonnepark in te passen in het landschap en het directe zicht daarop te beperken. Zo is het mogelijk om bosschages rondom het zonnepark te planten waardoor de zonnepanelen aan het zicht worden onttrokken. Hierdoor wordt ook het hek dat rondom het zonnepark moet staan minder zichtbaar. Dit hek is nodig om diefstal en vernielingen van de zonnepanelen zoveel mogelijk te voorkomen en is een eis van de verzekeraar van het zonnepark.

Minimaal 25 procent van het gebied wordt niet bebouwd met zonnepanelen, maar wordt gebruikt om maatregelen te nemen die het zonnepark landschappelijk inpassen en de natuur versterken. Dat gaat in totaal om een gebied van minimaal 7 hectare. Meer over ons concrete plan hiervoor leest u in dit nieuwsbericht

Ja, wij zorgen ervoor dat de zonnepanelen aan het eind van hun levensduur worden opgeruimd. Wij gaan ervan uit dat het zonnepark 25 tot 30 jaar geëxploiteerd kan worden. Wij zijn er dan ook verantwoordelijk voor dat deze weer worden verwijderd indien het zonnepark niet meer wordt geëxploiteerd. 

We proberen deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, zodat iedereen die wil op de hoogte kan blijven. Daarnaast versturen wij nieuwsbrieven over de ontwikkelingen rond ons idee. U kunt zich hier voor deze nieuwsbrief aanmelden. U kunt zich altijd weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Mocht u informatie missen of vragen hebben, dan kunt u ook contact met ons opnemen via info@zonneparkdeschorf.nl.

Over zonne-energie

Het rendement van zonnepanelen is de laatste jaren aanzienlijk gestegen, waardoor zonnepanelen steeds beter de energie van de zon om kunnen zetten in elektriciteit. Een vuistregel is dat een hectare aan zonnepanelen ongeveer een miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekt. 

 

De beoogde omvang van het zonnepark is circa 28 hectare. Conform de gedragscode Zon op Land van branchevereniging Holland Solar wordt minimaal 25 procent van het totaal beschikbare oppervlak niet bebouwd met zonnepanelen. Dat betekent dat er maximaal 21 hectare aan zonnepanelen komt. De verwachte productie van een zonnepark van deze omvang is minimaal circa 21 miljoen kilowattuur (kWh).Het totale elektriciteitsgebruik in de gemeente Peel en Maas was in 2018 circa 266 miljoen kWh. Als het zonnepark 21 miljoen kWh per jaar opwekt, is dat circa 8 procent van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Peel en Maas.

 

Zonnepanelen in het veld alleen zijn echter niet voldoende om de internationale, nationale, provinciale en lokale doelstellingen voor duurzame energie te halen. Naast zonneparken zijn ook windmolens op land en zee en zonnepanelen op daken nodig. 

Pure Energie realiseert al meer dan twintig jaar duurzame energieprojecten, waaronder zonneprojecten. Veelal zijn deze op daken geplaatst, maar Nederland staat voor een grote opgave als het gaat om halen van onze doelstellingen voor verduurzaming van de energievoorziening. Willen wij deze doelen halen, dan moet alle verschillende manieren van duurzame energie worden toegepast. Zowel naar windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken als naar zonnepanelen op velden.  

De huidige zonnepanelen hebben een speciale coating die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk licht wordt gereflecteerd door de zonnepanelen. Dat gedeelte dat nog wel weerkaatst wordt, is minimaal en treedt slechts op bij een bepaalde hoek ten opzichte van de zonnepanelen. De tijd dat de zon onder deze hoek op de zonnepanelen schijnt, is zeer gering.

Daarnaast kan landschappelijke inpassing zoals een haag rondom het zonnepark voorkomen dat eventuele lichtschittering voor hinder in de omgeving kan zorgen. In ons plan plaatsen we een haag van struweel van 4 tot 8 meter hoog en 20 tot 30 meter breed om het gehele zonnepark. Zicht op en lichtschittering van het zonnepark wordt daarmee voorkomen. Meer over ons concrete plan voor landschappelijke inpassing leest u in dit nieuwsbericht

De invloed van een zonnepark op de planten en dieren in de omgeving is sterk afhankelijk van het huidige gebruik van de grond. Als bijvoorbeeld een weiland verandert in een zonnepark en dit wordt ingepast met bloemrijke randen en beplanting komt er meer ruimte voor planten en dieren die niet gedijen in een weiland met alleen één grassoort. De biodiversiteit kan door de komst van een zonnepark toenemen, mits er aandacht wordt geschonken aan het plaatsen van groen. Wij hebben daar in het plan voor Zonnepark De Schorf rekening mee gehouden. Meer daarover leest u in dit nieuwsbericht. Daarnaast moet het plan voor het zonnepark ook worden getoetst aan de Wet natuurbescherming. Deze wet waakt ervoor dat de impact op de natuur beperkt is.

Wij beseffen dat er verschillende meningen zijn over het gebruik van landbouwgrond voor een zonnepark, zoals bij zonnepark De Schorf. Toch vinden wij het verantwoord om een plan te maken voor dit zonnepark. Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken niet te vermijden is als we als Nederland willen zorgen dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen halen. De transitie naar een duurzame energievoorziening vraagt veel ruimte en zal het Nederlandse landschap op veel plekken veranderen. Ook zullen bepaalde stukken grond anders worden benut dan voorheen. De betreffende grondeigenaren van zonnepark De Schorf zijn bereid hieraan mee te werken en daarom zijn wij tot de conclusie gekomen dat het verantwoord is dit plan te maken. Wel beseffen wij dat hier anders over kan worden gedacht en zijn altijd bereid hierover het gesprek aan te gaan.

Branchevereniging HollandSolar meldt overigens op basis van meerdere wetenschappelijke bronnen dat voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen minder dan een half procent van de landbouwgrond wordt gebruikt voor zonneparken. Daarmee komt de voedselproductie niet in gevaar. Naast zonneparken op landbouwgrond wordt namelijk ook ingezet op zonnepanelen op daken.

Een zonnepark produceert nagenoeg geen geluid. De zonnepanelen zelf doen hun werk geruisloos. De omvormers die de gelijkstroom van de zonnepanelen omvormen naar wisselstroom voor op het elektriciteitsnet zijn verkrijgbaar zonder ventilatoren. De transformator die nodig is bij een zonnepark produceert een lichte zoem zodra midden op de dag de zon op het felst schijnt, maar dit valt al snel weg tegen achtergrondgeluiden in de omgeving. Gezien de afstand tussen het beoogde zonnepark De Schorf en woningen in de omgeving verwachten wij dat omwonenden bij hun huis het zonnepark niet kunnen horen.

Over het proces en de procedure

Om het zonnepark te kunnen bouwen, moeten wij een omgevingsvergunning krijgen. Deze zullen wij aanvragen bij de gemeente Peel en Maas, omdat de locatie zich in de gemeente Peel en Maas bevindt. In deze vergunning worden de eisen en voorwaarden voor het zonnepark opgenomen. Daarin gaat het bijvoorbeeld over de veiligheid, flora en fauna, rekening houden met archeologische waarden, beperken of voorkomen van hinder voor de omgeving en landschappelijke inpassing

Ja, dat kan. We hebben ervoor gekozen in een zo vroeg mogelijk stadium bekend te maken dat wij dit idee voor een zonnepark hebben. Uiteindelijk hebben wij een omgevingsvergunning nodig om het zonnepark te kunnen realiseren. In aanloop hiernaartoe hebben wij graag contact met betrokkenen uit de omgeving, zoals omwonenden en maatschappelijke organisaties die zich betrokken voelen bij het gebied of dit initiatief. Wij horen graag wat de vragen, suggesties en opmerkingen uit de omgeving zijn en willen proberen daar in ons uiteindelijke plan rekening mee te houden. Wie betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van het plan voor dit zonnepark, kan zich altijd bij ons melden via info@zonneparkdeschorf.nl.

Over participatie

Omgeving mede-eigenaar via dorpscoöperatie Steingood
Een belangrijk onderdeel van het plan is dat de omgeving mede-eigenaar kan worden van het zonnepark, via dorpscoöperatie Steingood. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen lid worden van de coöperatie en samen investeren in het zonnepark. Zo worden zij samen eigenaar van hun deel van het zonnepark. Hun inleg krijgen zij terugbetaald uit de exploitatie van het zonnepark. Hiervoor hebben Steingood en Pure Energie een samenwerkingsovereenkomst gesloten: zowel Steingood (en daarmee de omgeving) als Pure Energie wordt voor 50 procent eigenaar van het zonnepark en ze werken op gelijkwaardige basis samen.

 

Omgevingsfonds
Verder wordt er een omgevingsfonds opgericht. De omvang van dit fonds is gekoppeld aan de jaarlijkse productie van het zonnepark: 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh = 1000 kWh), voor een periode van 15 jaar. Met een verwachte productie van circa 21.000 MWh per jaar resulteert dat in een omgevingsfonds van circa 10.500 euro per jaar. Dit is een bedrag ter indicatie waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. De jaarlijkse bijdrage aan het omgevingsfonds is afhankelijk van de daadwerkelijk gerealiseerde productie van het gerealiseerde zonnepark. 

 

Waaraan het omgevingsfonds wordt besteed, willen we vooral in samenspraak met de omgeving bepalen. Als mogelijkheid dragen we graag aan dat het omgevingsfonds ter beschikking wordt gesteld aan bredere maatschappelijke projecten, initiatieven of voorzieningen in een wijder gebied rondom het zonnepark. Dit kunnen bijvoorbeeld voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, sport of onderwijs zijn, maar ook andere voorzieningen die bijdragen aan de lokale en/of regionale maatschappij. 

 

Met name Steingood is betrokken bij het vormgeven van wat tot nu toe een solidariteitsfonds heet. Er worden meer duurzame energieprojecten in de gemeente Peel en Maas gerealiseerd die een omgevingsfonds ter beschikking stellen. Het idee is deze fondsen samen te voegen en hieruit in samenspraak met de samenleving voorzieningen of projecten te starten of te ondersteunen. 

© Zonnepark De Schorf