Samenwerking met coöperatie en werkgroep inrichten

27 mei 2019 Matthijs Oppenhuizen

Zoals gemeld in ons vorige nieuwsbericht zijn coöperatie Steingood en wij ten tijde van de informatieavond van 13 maart in gesprek met elkaar geraakt. We bespraken vanaf dat moment of we kunnen samenwerken aan het initiatief voor dit zonnepark. Inmiddels hebben we elkaar nog enkele keren gesproken en willen we daadwerkelijk samenwerken. Hiervoor stellen we momenteel een samenwerkingsovereenkomst op, zodat dit ook formeel vastligt.

Leden Steingood stemmen in met samenwerking
Op 13 mei hield coöperatie Steingood een openbare informatiebijeenkomst waar onder andere werd gesproken over zonnepark De Schorf. De aanwezige leden van de coöperatie stemden ermee dat er met ons wordt samengewerkt.

Nieuwe energiecoöperatie

Een deel van het beoogde zonnepark kan eigendom worden van een coöperatie. Mensen uit de omgeving kunnen lid worden van deze coöperatie, via de coöperatie mee-investeren in het zonnepark en er zo mede-eigenaar van worden. Zij krijgen hun investering met rente terugbetaald uit de exploitatie van het zonnepark en delen zo mee in de opbrengsten. Daarnaast levert dit de coöperatie opbrengsten op.
Steingood zorgt ervoor dat binnenkort een nieuwe energiecoöperatie wordt opgericht die dan eigenaar wordt van een deel van het zonnepark. Het uitgangspunt is dat deze coöperatie met de opbrengsten uit het zonnepark sociale initiatieven in Beringe kan ondersteunen.

Verder wordt er een omgevingsfonds ingericht dat wordt gevuld met inkomsten uit het zonnepark.

Samen een plan maken

Het initiatief voor dit zonnepark verkeert nog in een pril stadium. We willen het plan verder uitwerken in samenspraak met de omgeving. We kunnen het dan onder andere hebben over de landschappelijke inpassing, rekening houden met de natuurwaarden in het gebied en financiële participatie bespreken (de coöperatie en het omgevingsfonds).
Het voorstel is om een werkgroep in te richten waaraan omwonenden en maatschappelijke organisaties deelnemen om zo samen met elkaar een concreet plan te maken. We bereiden deze werkgroep momenteel voor. Zodra daar meer over te melden is, hoort u dat via onze website en onze nieuwsbrief.