Reacties op concreet plan

07 september 2020 Matthijs Oppenhuizen

We hebben inhoudelijke reacties (opmerkingen en suggesties) gekregen op het concrete plan voor het zonnepark.

Samenvatting van reacties
In de nieuwsbrief van 10 juli 2020 deelden we het concrete plan dat we nu hebben voor Zonnepark De Schorf. We hopen dat zoveel mogelijk mensen het plan hebben bekeken. We hebben hierop inhoudelijke reacties (opmerkingen en suggesties) gekregen die we hieronder samenvatten:

  1. Advies inwoner: kies voor beplanting met vruchten die mensen kunnen plukken, zodat het meer een voedselbos wordt. Dan kan de omgeving zich nauwer betrokken voelen.

  2. Lokale natuurorganisatie: in beginsel de voorkeur voor zonnepanelen op daken en we volgen de Zonnevisie van Natuur- en Milieufederatie Limburg. Toch volgen we de ontwikkelingen rond Zonnepark De Schorf met belangstelling, met name vanwege de maatregelen die worden genomen op het gebied van biodiversiteit.

  3. Provinciale natuurorganisatie: voer een nulmeting uit naar de huidige biodiversiteit in het gebied en monitor de ontwikkeling van de natuur na realisatie van het zonnepark.

  4. Provinciale natuurorganisatie: voer een ecologisch onderzoek uit.

  5. Provinciale natuurorganisatie: op enkele honderden meters afstand van het beoogde zonnepark bevinden zich dassenburchten. Het plan voor het zonnepark kan een verbetering zijn voor de das ten opzichte van het huidige landbouwgebied. Zorg dan wel dat het gebied van het zonnepark goed toegankelijk is voor dassen.

  6. Provinciale landbouworganisatie: geeft geen inhoudelijke reactie op dit concrete plan, maar pleit in zijn algemeenheid voor zuinig ruimtegebruik waardoor er voorzichtig moet worden omgegaan met zonneparken op landbouwgrond.

  7. Lokale natuurbeheerorganisatie: het is een goed plan. Het vernatten van het gebied (minder steile oevers in de sloten en ondiepere delen) kan goed uitpakken voor vogels in de omgeving. Een advies is te heroverwegen of reeën in het zonnepark kunnen komen. Als reeën dat kunnen, kunnen honden dat ook met alle gevolgen van dien. Verder zijn enkele suggesties voor de aanplant rondom het zonnepark de Europese vogelkers, gele kornoelje, rode kornoelje en de Limburgse boskriek.

We waarderen de reacties die we hebben ontvangen, zo maken we samen met de omgeving een plan. De komende tijd onderzoeken we of deze reacties nog tot aanpassingen van het plan kunnen leiden. De uitkomst daarvan melden we via onze nieuwsbrief en website.

Denk mee over financiële participatie
Begin juli 2020 hielden we een informatieavond voor direct omwonenden van het zonnepark (de adressen binnen 750 meter) waarin we ook het plan toelichten. Aanwezige omwonenden gaven aan het met name belangrijk te vinden dat direct omwonenden financieel voordeel hebben van het zonnepark, omdat zij dichterbij het park wonen. Zoals gemeld in de nieuwsbrief van 10 juli en tijdens deze informatieavond zijn er mogelijkheden voor financiële participatie. Steingood maakt dit graag samen met inwoners concreet en betrekt hierbij graag deze wens van omwonenden. Wie hieraan wil meewerken, kan zich melden bij Thijs Rutten en Bert Coppelmans van coöperatie Steingood. Dat kan via het mailadres en telefoonnummer van Thijs Rutten: maerutten@home.nl of 06 - 80086683.

Beleid gemeente Peel en Maas
Eén van de redenen dat we nog geen vergunning hebben aangevraagd, is dat de gemeente Peel en Maas nog geen beleid heeft voor zonneparken. Het was tot op heden daardoor niet geheel duidelijk welke eisen de gemeente stelt aan een zonnepark. Recent is daar meer duidelijkheid over gekomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het document ‘Duurzaamheidagenda, Beleef Samen Duurzaamheid’ opgesteld en stelt voor dat de gemeenteraad deze Duurzaamheidsagenda in de raadsvergadering van 22 september 2020 vaststelt. De Duurzaamheidsagenda is op 1 september 2020 eerst besproken door de commissie van de gemeenteraad. Klik hier om alle bijbehorende stukken te lezen.  

In de Duurzaamheidsagenda staat het voorstel om te werken met maatschappelijke tenders. Dat betekent dat er plannen voor zonneparken kunnen worden ingediend en dat de gemeente dan de beste plannen selecteert. Als de Duurzaamheidsagenda wordt vastgesteld, moeten de criteria voor deze maatschappelijke tenders nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. 
We houden u op de hoogte van de voortgang en wat dit betekent voor Zonnepark De Schorf.